Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van TRB-RES u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor het eerst in de historie van onze vereniging vindt de ALV digitaal plaats in verband met de COVID-19 maatregelen. De ALV vindt plaats op woensdag 11 november 2020, aanvangstijd 20:00 uur.

Tijdens de ALV legt het bestuur u een aantal belangrijke beslissingen voor. Het gaat onder andere over de (financiele) verantwoording over het seizoen 2019-2020. Maar ook over de begroting van het lopende seizoen 2020-2021 inclusief voorstellen voor wijzigingen van de contributie.

Om de vergadering (digitaal) goed te laten verlopen, is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar Jeroen Maijers (secretaris@trbres.nl). Als je de vergadering zelf niet kan bijwonen, maar je wilt wel een volmacht geven aan iemand anders, dan kan dat via hetzelfde mailadres.

Aanmelden voor de ALV kan tot en met dinsdag 10 november 23:59 uur. Je krijgt woensdag 11 november de link naar de Microsoft Teams vergadering per email toegestuurd.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening en welkom
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Vaststelling notulen ALV d.d. 12 december 2019
  4. Jaarverslag TRB-RES
  5. Vaststelling financiële stukken betreffende seizoen 2019-2020
  6. Verkiezing bestuur/commissieleden
  7. Focus van het bestuur de komende periode
  8. Vaststelling begroting seizoen 2020-2021 inclusief voorstel contributies
  9. Rondvraag

De stukken voor de ALV zijn vanaf 5 november 2020 op te vragen bij de secretaris.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van TRB-RES
Jeroen Maijers
Secretaris

Uitnodiging (digitale) ALV